Estàs aquí

Carta del nostre consiliari del 22 de març (versió en cat. i cast.)

Barcelona, ​​22 de març de 2020

Comunitat de Jesuïtes al Carrer Roger de Llúria, 13

Estimats amics i amigues del Casal Loiola,

            Porto uns dies pensant i pregant què podria compartir amb tots vosaltres. Al final m'he decidit a escriure unes lletres per a, en la mesura del possible, poder-vos transmetre que els jesuïtes que acompanyem al Casal, també ho fem en aquests moments de dificultat.

            Uns dies abans de la invitació de les autoritats a confinar-se a casa, em van operar d’un trencament de lligaments al genoll, estant dos dies a l'hospital i després a casa. Allà vaig començar a viure la dificultat del fet d’haver de dependre d'altres per al meu dia a dia i vaig començar un temps de reflexió i de consulta espiritual que m'ajudés a viure aquests moments difícils. Uns dies després estem tots tancats a casa, i vivint una situació estranya que mai abans s'havia donat. Des del primer moment vaig agrair al Senyor que em permetés de viure amb antelació el fet d'estar tancat i d’haver de organitzar-me el meu temps. Per què? Perquè molts de vosaltres, bé a través del correu o de whatsapp, bé a través de vídeo trucada, o bé en l'acompanyament ON LINE, m'heu demanat consell, o unes paraules d'ànim que jo, sense pretendre-ho, ja tenia resades i meditades .

            Des de la impossibilitat de desplaçar-nos, de prendre totes les decisions que voldríem i de la inseguretat constant provocada per l'escenari que tenim davant, permeteu-me que us comparteixi algun moment viscut o alguna reflexió, per si ajuda a viure en comunitat, encara que sigui en la dispersió. Tots els dies, a les 13:00, la comunitat de Casp-Llúria celebra l'eucaristia. En ella demanem pels nostres amics i pel món. En ella, us tinc presents a tots i a les vostres famílies. Sapigueu que preguem per vosaltres i les vostres necessitats.

            El que estem vivint ara és dur. Estem saturats de notícies, moltes d'elles falses i incompletes, que no ens ajuden per a res a viure en pau. Però cal informar-se. Fem-ho filtrant les possibles notícies que no ens ajudin. El cristià té en l'ESPERANÇA un dels seus principals pilars. Una esperança que ja s’intueix, d’alguna manera, en el temps litúrgic que estem celebrant: la quaresma. Hem de confiar que Déu té una proposta per a nosaltres que és de VIDA i no de mort o desesperació. Ajudem-li a dur-la a terme. Portem esperança en les nostres actituds, en el nostre dia a dia.

            Així, la nostra pregària ha de canviar alguns dels seus paràmetres vitals. Si normalment el reflectir és una part important en les nostres meditacions, ara que ens passen "menys coses" a l'estar tancats, estem convidats a CONTEMPLAR Jesús, a qui li segueixen passant coses en l'evangeli. Veure com Ell les viu, les resa, les treballa, pot ser un exemple per a nosaltres i per al que ara estem vivint. No centrar-nos en nosaltres en la pregària, sinó posar-lo a Ell i la seva vida en primer lloc, ens pot ajudar a pautar la nostra vida des de l'amor.

            Tenir cura de la nostra rutina, la nostra dieta, les nostres converses, ha de ser un exercici per a tota la vida. Ara tenim l'oportunitat de fer-ho més conscientment. No ho fem perquè toca i ens ajuda a no desesperar, sinó que pot ser un entrenament per fer-ho quan la vida es normalitzi i, amb Ignasi, ens preguntem "a on vaig i a què". Ser conscients del que ens passa per poder cuidar-nos i cuidar els altres és un exercici espiritual que es pot activar en temps de crisi, però ens servirà per al futur.

            La Companyia segueix treballant en aquest temps i el provincial ens convidava als jesuïtes a mantenir-nos units, en missió i en solidaritat amb tots. Crec que és un bon missatge per als que vivim el Casal com a missió, font d'evangelització, solidaritat i, en certa mesura per a alguns, com a casa, com a llar. Mantenir-nos units en la pregària, amb múltiples iniciatives (en els propers dies, la Companyia a Catalunya llançarà un projecte propi); mantenint el contacte i les reunions dels nostres grups i comunitats en la mesura del possible (els nois i noies de MAGIS s'estan reunint via ON LINE i també algunes comunitats intermagis); els acompanyaments espirituals també ONLINE o per telèfon són algunes de les eines que poden ajudar-nos a viure aquest to espiritual en el qual vivim.

            Tinguem-nos presents els uns als altres en aquests dies, als que coneixem i tractem més dins de Casal i als que no tant, amb tanta riquesa de vida comunitària i diversitat d'edats i experiències. Que la família recordi al Casal (els petits i no tan petits el CIM, els més grans les seves diferents comunitats) així com els que acompanyem al Casal en el dia a dia us recordem a tots.

            Molts són els professionals sanitaris que tenen al Casal Loiola el lloc espiritual i de trobada comunitari. Les coneixem i els coneixem de sobres. Per ells demanem especialment aquests dies, perquè Jesús els acompanyi, així com als més vulnerables dels nostres: la gent gran. Us demano que tota la comunitat del Casal pregui per ells, perquè el Senyor els doni força, en el seu treball a uns, i paciència en la tancada pel bé comú a tots.

            Bé amics i famílies, només desitjo que aquest temps dur acabi sent un temps de gràcia en què l'Esperit Sant de Déu ens ajudi a viure en la nostra vida amb el cor obert a la seva voluntat.

            En el Senyor,

 

Antonio J. Ordóñez sj

Consiliari del Casal Loiola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Barcelona, 22 de Marzo de 2020

Comunidad de Jesuitas al Carrer Roger de Llúria, 13

Queridos amigos y amigas del Casal Loiola,

Llevo unos días pensando y orando qué podría compartir con todos vosotros. Al final me he decidido a escribir unas letras para, en la medida de lo posible, poderos transmitir que los jesuitas que acompañamos en el Casal, también lo hacemos en estos momentos de dificultad.

Unos días antes de la invitación de las autoridades a confinarnos en casa, me operaron en una rotura de ligamentos en la rodilla, estando dos días en el hospital y luego en casa. Allí empecé a vivir la dificultad del depender de otros para mi día a día y comencé un tiempo de reflexión y de consulta espiritual que me ayudase a vivir esos momentos difíciles. Unos días después estamos todos encerrados en casa, y viviendo una situación extraña que nunca antes se había dado. Desde el primer momento agradecí al Señor que me permitiese vivir con antelación el hecho de estar encerrado y tener que organizarme mi tiempo. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros, bien a través del correo o del whatsapp, bien a través de video llamada, o bien en el acompañamiento ON LINE, me habéis pedido consejo, o unas palabras de ánimo que yo, sin pretenderlo, ya tenía rezadas y meditadas.

Desde la imposibilidad de desplazarnos, de tomar todas las decisiones que quisiéramos y de la inseguridad constante provocada por el escenario que tenemos delante, permitidme que os comparta algún momento vivido o alguna reflexión por si ayuda a vivir en comunidad, aunque sea en la dispersión. Todos los días, a las 13:00, la comunidad de Casp-Llúria celebra la eucaristía. En ella pedimos por nuestros amigos y por el mundo. En ella, os tengo presentes a todos y a vuestras familias. Sabed que rezamos por vosotros y vuestras necesidades.

Lo que estamos viviendo ahora es duro. Estamos saturados de noticias, muchas de ellas falsas e incompletas, que no nos ayudan para nada a vivir en paz. Pero es necesario informarse. Hagámoslo filtrando las posibles noticias que no nos ayuden. El cristiano tiene en la ESPERANZA uno de sus principales pilares. Una esperanza que ya se intuye, de alguna manera, en el tiempo litúrgico que estamos celebrando, la cuaresma. Hemos de confiar en que Dios tiene una propuesta para nosotros que es de VIDA y no de muerte o desesperación. Ayudémosle a llevarla a cabo. Llevemos esperanza en nuestras actitudes, en nuestro día a día.

Así, nuestra oración ha de cambiar algunos de sus parámetros vitales. Si normalmente el reflectir es una parte importante en nuestras meditaciones, ahora que nos pasan “menos cosas” al estar encerrados, estamos invitados a CONTEMPLAR a Jesús al cual le siguen pasando cosas en el evangelio. Ver cómo él las vive, las reza, las trabaja, puede ser un ejemplo para nosotros y para lo que ahora estamos viviendo. No centrarnos en nosotros en la oración, sino ponerlo a él y su vida en primer lugar nos puede ayudar a pautar nuestra vida desde el amor.

Cuidar nuestra rutina, nuestra dieta, nuestras conversaciones, ha de ser un ejercicio para toda la vida. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo más conscientemente. No lo hacemos porque toca y nos ayuda a no desesperarnos, sino que puede ser un entrenamiento para hacerlo cuando la vida se normalice y, con Ignacio, nos preguntemos “a dónde voy y a qué”. Ser conscientes de lo que nos pasa para poder cuidarnos y cuidar a los demás es un ejercicio espiritual que se puede activar en tiempos de crisis, pero nos servirá para el futuro.

La Compañía sigue trabajando en este tiempo y el provincial nos invitaba a los jesuitas a mantenernos unidos, en misión y en solidaridad con todos. Creo que es un buen mensaje para los que vivimos el Casal como misión, fuente de evangelización, solidaridad y, en cierta medida para algunos, como casa, como hogar. Mantenernos unidos en la oración, con múltiples iniciativas (en los próximos días, la Compañía en Cataluña lanzará un proyecto propio); manteniendo el contacto y las reuniones de nuestros grupos y comunidades en la medida de lo posible (los chicos y chicas de MAGIS se están reuniendo vía ON LINE y también algunas comunidades intermagis); los acompañamientos espirituales también ONLINE o mediante llamada telefónica son algunas de las herramientas que pueden ayudarnos a vivir este tono espiritual en el que vivimos. Tengámonos presentes unos a otros en estos días, a los que conocemos y tratamos más dentro del Casal y a los que no tanto, con tanta riqueza de vida comunitaria y diversidad de edades y experiencias. Que la familia recuerde el Casal (los pequeños y no tan pequeños el CIM, los mayores sus diferentes comunidades) así como los que acompañamos el Casal en el día a día os recordamos a todos.

Muchos son los profesionales sanitarios que tienen en el Casal Loiola el lugar espiritual y de encuentro comunitario. Las conocemos y los conocemos de sobra. Por ellos pedimos especialmente estos días, para que Jesús les acompañe, así como a los más vulnerables de los nuestros: los mayores. Os pido que toda la comunidad del Casal rece por ellos para que el Señor les de fuerza en su trabajo a unos, y paciencia en el encierro por el bien común a todos.

Bueno amigos y familias, solo deseo que este tiempo duro acabe siendo un tiempo de gracia en el que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a vivir en nuestra vida con el corazón abierto a su voluntad.

En el Señor,

 

Antonio J. Ordóñez sj

Consiliario del Casal Loiola