Estàs aquí

Què fan les nostres comunitats en temps de confinament (versió en català i castellà)

Els representants de les comunitats joves (Taula Jove) del Casal s'han reunit en línia, i han posat en comú com estan vivint en les seves respectives comunitats el confinament. Detallem ara,  trets que s’han compartit en aquesta reunió, coordinada per Eduard Escudero i acompanyada per Antonio Ordóñez. Val a dir que hi ha un desig de comunicar el que està passant per anar generant Comunitat de tot el Casal. A més, s'ha explicat la proposta per viure aquesta Setmana Santa, a través de materials, punts de pregària, tot a través de les xarxes socials.

 

El grup d'assistents a l'experiència del Txad dels darrers anys es reuneix diàriament a les 22:30 per compartir l'evangeli i explicar com els està anant el dia. Aprofiten per pregar junts i cuidar-se. És un espai que tots comenten com “privilegiat”. Està composat per 10 persones.

 

L'equip de Voluntariat de l'ESO ens informa que la seva missió amb els nois i noies dels col·legis està aturada per raons evidents, ja que és molt difícil gestionar qualsevol activitat de voluntariat amb ells. Hi ha, però, una campanya oberta per als monitors convidant-los a diverses iniciatives, entre les quals hi ha la d’escriure cartes a les persones grans que viuen en residències on habitualment porten als nois d'aquesta experiència. I mantenir el contacte amb aquestes residències i les seves persones, de cara a que la seva tasca després d'aquest temps serà encara més necessària, si cap.

 

Els grups de Confirmació estan sent acompanyats pels seus monitors. Fins ara han tingut dues sessions, però aquestes s'estan normalitzant ja i s'està buscant veure com segueixen el programa. La coordinació de Joves Loiola ha tingut una reunió i estan treballant els pròxims dies per veure com segueix aquest procés

Els grups MAGIS Universitaris es segueixen reunint els dimecres, i si bé l'assistència no és la mateixa que durant el curs normal, ara és bastant acceptable. El programa principal és compartir la revisió de vida, però van sorgint temes a tractar bastant interessants. Alguns que durant el curs no podien per raó d'horaris, ara s'estan sumant.

 

Les comunitats de InterMagis (+ 24) segueixen reunint-se amb normalitat. Al compartir la vida descobreixen que les situacions personals han canviat, sobretot quan hi ha malalts o persones grans a prop, o per motius dels oficis que duen a terme (alguns d'ells són sanitaris).

 

Esplai CIM. S'han reunit els responsables i han vist que probablement no tornin a tenir reunions normals en el que queda de curs, segueixen el mateix criteri que els col·legis. Estan preparant amb il·lusió les colònies i campaments amb la idea de poder celebrar-ho en les dates proposades, però entenent la situació en què estem.

 

La comunitat Betània se segueix reunint ON LINE per resar i compartir junts. La dinàmica que segueix el grup és tenir una oració inicial, la lectura d'un text o evangeli, que cada dia prepara un membre del grup, després fan una roda de compartir vida i ressons de l'oració, acabant amb cercle Magis per compartir.

 

També alguns grups d'Espai Ignasià se segueixen reunint. Algun d'aquests grups han reflexionat sobre la pregària del Sant Pare al Vaticà de la setmana passada. També segueixen fent revisió de vida. Molts dels membres d'aquest grup són sanitaris i comparteixen la seva vida a les comunitats. Algun membre de la comunitat estava col·laborant o treballant a l'estranger i han hagut de tornar a causa d’aquesta crisi.

 

El Casal Loiola segueix apostant per la VIDA i són els Grups i Comunitats els que ho fan possible!

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Los representantes de las comunidades jóvenes (Taula Jove) del Casal se han reunido on line, y han puesto en común cómo están viviendo en sus respectivas comunidades el confinamiento. Detallamos ahora parte de lo compartido en dicha reunión, coordinada por Eduard Escudero y acompañada por Antonio Ordóñez. Cabe decir que hay un deseo de comunicar lo que está pasando para ir generando comunidad de todo el Casal. Además, se ha explicado la propuesta para vivir esta Semana Santa, a través de materiales, puntos de oración a través de las redes sociales.

 

El grupo de asistentes a la experiencia del Chad de los últimos años se reúne diariamente a las 22:30 para compartir el evangelio y contar cómo les está yendo el día. Aprovechan para rezar juntos y cuidarse. Es un espacio que todos comentan como privilegiado. Los componen 10 miembros.

 

El equipo de Voluntariat de la ESO nos informa que su misión con los chicos y chicas de los colegios está parada por razones evidentes, ya que es muy difícil gestionar cualquier actividad de voluntariado con ellos. Hay, sin embargo, una campaña abierta para los monitores invitándoles a diversas iniciativas, entre las que consta escribir carta a las personas mayores que viven en residencias donde habitualmente llevan a los chicos de esta experiencia. Y mantener el contacto con estas residencias y sus personas, en vista a que su tarea después de este tiempo será aún más necesaria, si cabe.

 

Los grupos de Confirmación están siendo acompañados por sus monitores. Hasta ahora han tenido dos sesiones, pero estas se están normalizando ya y se está buscando ver cómo siguen el programa. La coordinación de Joves Loiola ha tenido una reunión y están trabajando los próximos días para ver cómo sigue este proceso.

 

Los grupos MAGIS Universitarios se siguen reuniendo los miércoles, y si bien la asistencia no es la misma que durante el curso normal, ahora es bastante aceptable. El programa principal es compartir la revisión de vida, pero van surgiendo temas a tratar bastante interesantes. Algunos que durante el curso no podían por razón de horarios, ahora se están sumando.

 

Las comunidades de InterMagis (+ 24) siguen reuniéndose con normalidad. En el compartir la vida descubren que las situaciones personales han cambiado, sobre todo cuando hay enfermos o mayores cerca, o debido a los oficios que llevan a cabo (algunos de ellos son sanitarios).

 

Esplai CIM. Se han reunido los responsables y han visto que probablemente no vuelvan a tener reuniones normales en lo que queda de curso, siguen el mismo criterio que los colegios. Están preparando con ilusión las colonias y campamentos con la idea de poder celebrarlo en las fechas propuestas, pero entendiendo la situación en la que estamos.

 

La comunidad Betania se sigue reuniendo ON LINE para rezar y compartir juntos. La dinámica que sigue el grupo es tener una oración inicial, la lectura de un texto o evangelio, que cada día prepara un miembro del grupo, luego hacen una rueda de compartir vida y ecos de la oración, terminando con círculo Magis para compartir.

 

También algunos grupos de Espai Ignasià se siguen reuniendo. Alguno de estos grupos ha reflexionado sobre la oración del Santo Padre en el Vaticano de la semana pasada. También siguen haciendo revisión de vida. Muchos de los miembros de este grupo son sanitarios y comparten su vida en las comunidades. Algún miembro de la comunidad estaba colaborando o trabajando en el extranjero y han tenido que volver a causa se esta crisis.